ANA B767-300 (JA8290)

撮影場所 : 大阪空港(ITM)

撮影場所 : 大阪空港(ITM)

撮影場所 : 大阪空港(ITM)

撮影場所 : 大阪空港

撮影場所 : 大阪空港・・・・・色物の並びですが、逆光でした。

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

撮影場所 : 大阪空港(ITM)・・

他のANA B767-300 を見る